ไทย

การแสดงผล.

+
-

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

9 ก.พ. 2567 พิมพ์หน้านี้

...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  11 สุราษฎร์ธานี

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

                                                                                                         

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะขายพัสดุ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน  65 รายการ ด้วยวิธีประมูลราคา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

    1.1 ผู้ประมูลราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

     1.2 ผู้ประมูลราคาต้องไม่ป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย แต่รัฐบาลของผู้ประมูลราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

    1.3 เป็นผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล และวางหลักประกันการประมูลราคา(ถ้ามี)

2. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้

                   2.1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จะพิจารณาตัดสิน ราคารวม และราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาดได้ โดยจะเรียกร้องใดๆ จากสถาบันฯ ไม่ได้

                   2.2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้ เมื่อยังไม่มีผู้ให้ราคาอันสมควรหรืออาจระงับการขายทอดตลาด ตามรายการข้างต้น

                   2.3 ผู้ชนะการประมูลจะต้องวางเงินมัดจำไว้ ร้อยละ ๗๐ ของราคาที่ประมูลได้ในวันประมูล และต้องชำระเงินในส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้ หากผู้ประมูลไม่ได้มาชำระเงินค่าพัสดุ ภายในกำหนดเวลา สถาบันฯ จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุดังกล่าวให้ผู้ชนะการประมูลได้ในครั้งนี้

                   2.4 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ประมูลราคาได้ โดยจะเรียกร้องใดๆจากสถาบันฯ ไม่ได้

                   2.5 ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกไป ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ขนย้าย หากผู้ชนะการประมูลไม่มาทำการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ภายในเวลาที่กำหนดสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ

             3. กำหนดการดำเนินการ ดังนี้

                  3.1 รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารพัสดุกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

                  3.2 ลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ อาคารพัสดุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

                   3.3 เริ่มประมูล ในวันที่  29 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 14.00 น. ณ อาคารพัสดุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี                                               

             ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ ระหว่างวันที่  27 - 28 กุมภาพันธ์  2567 ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.dsd.go.th/suratthani  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086 4757882

                                                ประกาศ   ณ   วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567

 

                                                                   (นางสาวสุขศรี  ไล่กสิกรรม)

                                                 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

 


ไฟล์แนบ :